Honda Winner

Trên đường quay về Saigon sau khi giao Ducati V4, ghé ngang rước 1 cặp cọp về cho anh khách Tiền Giang.... Honda Winner x 2 Tiền Giang - Bình Dương . . . . . . . . . Tự...